Beleid inzake mensenrechten 

DOEL VAN HET BELEID

Trex Company, Inc. ("Trex") gelooft in fundamentele normen die onze toewijding aan waarde en respect voor onze werknemers, onze zakenpartners, onze klanten en onze gemeenschappen ondersteunen. We hebben dit mensenrechtenbeleid in al onze activiteiten aangenomen om onze waarden met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mensenrechten uiteen te zetten en om onze filosofie over de manier waarop we zakendoen te onderstrepen. Trex voldoet aan alle toepasselijke nationale wetten en internationale verdragen met betrekking tot mensenrechten, sociale rechten en arbeidsrechten, in overeenstemming met de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het naleven van dit Beleid, dat openbaar beschikbaar is op onze website en intern aan alle werknemers wordt gecommuniceerd. Het management zal werknemers aanmoedigen om dit Beleid en de toepasselijke wetgeving die ermee verband houdt te begrijpen. Niet-naleving kan, afhankelijk van de omstandigheden, leiden tot ernstige disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband.

Trex wil zaken doen met partners - klanten, leveranciers en aannemers - die dezelfde toewijding aan mensenrechten delen als wij.

DIVERSITEIT EN DISCRIMINATIE

Trex is een werkgever die gelijke kansen biedt en verbiedt discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, handicap, veteranenstatus, zwangerschap, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -uitdrukking, of enige andere reden die door de toepasselijke wetgeving verboden is. Daarnaast erkent Trex met name de voordelen van diversiteit en inclusie en de noodzaak om de rechten van minderheidsgroepen en vrouwengroepen te respecteren en te beschermen. 

VERBOD OP INTIMIDATIE EN DISCIPLINAIRE PRAKTIJKEN

Trex zet zich in om werknemers met respect en waardigheid te behandelen en een werkplek te bieden die vrij is van seksuele intimidatie of andere onwettige intimidatie. We tolereren geen intimidatie van werknemers door managers of collega's. We zullen er ook naar streven om werknemers te beschermen tegen intimidatie door niet-werknemers op de werkplek. Van alle Trex medewerkers wordt verwacht dat ze hun collega's en medewerkers van onze klanten en leveranciers met waardigheid en respect behandelen. Elke vorm van psychologisch, fysiek, seksueel of verbaal misbruik, intimidatie of lijfstraffen wordt niet getolereerd.

VERGOEDING EN WERKTIJDEN

Trex vereist naleving van alle toepasselijke compensatiewetten, inclusief wetten met betrekking tot minimumloon, werktijden, rustperioden en overwerk.  Als werkgever met gelijke arbeidskansen zet Trex zich in om al onze werknemers een eerlijk en rechtvaardig salaris te bieden.

KINDEREN EN GEFORCEERDE ARBEIDERS

Trex zal in geen enkele functie iemand onder de 16 jaar in dienst nemen. Werknemers jonger dan 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk uitvoeren. Wanneer jonge werknemers onderworpen zijn aan de wetgeving inzake verplicht onderwijs, mogen zij alleen buiten schooluren werken en mogen zij niet 's nachts werken.

Trex staat geen arbeidspraktijken toe die gebruikmaken van gevangenis-, slaven-, gedwongen, gebonden of contractarbeid in onze activiteiten en zal zich niet bezighouden met enige andere vorm van verplichte arbeid zoals mensenhandel.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Trex zal proberen een veilige en beveiligde zakelijke omgeving te bieden voor de bescherming van onze werknemers, producten, materialen, apparatuur, systemen en informatie. Trex biedt een veilige en gezonde werkomgeving die voldoet aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek. Daarnaast moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om gezondheids- en veiligheidsincidenten en arbeidsongevallen en/of beroepsziekte te voorkomen. We streven naar voortdurende verbetering van onze producten en processen om afval te minimaliseren en het milieu te beschermen. We werken ook samen met onze leveranciers om de impact op het milieu in de hele toeleveringsketen te verminderen. Bovendien erkent Trex het recht op water als een fundamenteel mensenrecht. 

BESCHERMING VAN DE PRIVACY VAN WERKNEMERS

Trex zet zich in voor het bieden van privacybescherming van werknemersgegevens die door ons worden bewaard. Werknemersgegevens worden uitsluitend gebruikt om onze activiteiten te ondersteunen en werknemersvoordelen te bieden. Trex heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen onbevoegde toegang en openbaarmaking, inclusief het beperken van de toegang tot dergelijke gegevens tot alleen personen met een legitiem zakelijk doel.

VRIJHEID VAN ASSOCIATIE

Trex beschouwt relaties met zijn werknemers als goed. Hoewel we niet geloven dat werknemers een derde partij nodig hebben om tussen hen en Trex te staan, erkennen we dat onze werknemers het recht hebben om te kiezen bij welke, indien van toepassing, organisaties ze zich aansluiten.

VERWACHTINGEN VOOR ONZE LEVERANCIERS

De inkoopafdeling van Trex is er verantwoordelijk voor dat aankopen worden gedaan uit bronnen die werken met ethische en verantwoorde bedrijfspraktijken. We voeren toeleveringsketenbeoordelingen uit wanneer dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot het belang van de aankoop en zakelijke kansen. Beoordelingen omvatten persoonlijke beoordelingen en rondleidingen door operationele faciliteiten en omvatten de kwaliteit van leveranciers, arbeidspraktijken, naleving van overheidsvoorschriften en veiligheid.

BEGELEIDING EN RAPPORTAGE VOOR WERKNEMERS

Trex streeft ernaar werkplekken te creëren waarin open en eerlijke communicatie tussen alle werknemers wordt gewaardeerd en gerespecteerd. We zetten ons in om te voldoen aan de toepasselijke arbeidswetgeving, waar we ook actief zijn. We zorgen er ook voor dat werknemers op de hoogte zijn van dit beleid door middel van training. Elke werknemer die vragen heeft over dit beleid of een mogelijke schending van dit beleid vertrouwelijk wil melden, moet deze vragen en zorgen melden bij het lokale management, Human Resources of de juridische afdeling. Werknemers kunnen vermoedelijke schendingen van het beleid ook melden via de Trex Governance Hotline (800-719-4916). Er zullen geen represailles of vergeldingsmaatregelen worden genomen tegen een werknemer voor het melden van zorgen onder dit beleid. Trex zal de zorgen van werknemers onderzoeken, aanpakken en erop reageren en zal passende corrigerende maatregelen nemen als reactie op een overtreding. Dit beleid is afgestemd op de gedragscode en ethiek van Trex Company.

(NIET ALLE PRODUCTEN ZIJN IN ELK LAND VERKRIJGBAAR.)

Kan niet toevoegen aan winkelwagen

U kunt maximaal 4 gratis monsters bestellen. Om uw selecties aan te passen, verwijdert u wat u niet nodig hebt waarna u uw nieuwe keuzes toevoegt.