Mensenrechtenbeleid

BELEIDSDOEL

Trex Company, Inc. ("Trex") gelooft in fundamentele normen die onze toewijding ondersteunen om onze medewerkers, onze zakelijke partners, onze klanten en onze gemeenschappen te waarderen en te respecteren. We hebben dit Mensenrechtenbeleid in al onze activiteiten aangenomen om onze waarden met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mensenrechten vast te leggen en om onze filosofie over de manier waarop we zaken doen te onderstrepen. Trex voldoet aan alle toepasselijke nationale wetgeving en internationale verdragen met betrekking tot mensenrechten, sociale rechten en arbeidsrechten, in overeenstemming met de grondslagen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit Beleid, dat openbaar beschikbaar is op onze website en intern wordt gecommuniceerd met alle werknemers. Het management zal werknemers aanmoedigen om dit beleid en de toepasselijke wetgeving die daarmee verband houdt, te begrijpen. Het niet naleven ervan kan, afhankelijk van de omstandigheden, resulteren in serieuze disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.

Trex probeert zaken te doen met partners - klanten, leveranciers en aannemers - die dezelfde betrokkenheid delen met de mensenrechten die wij hebben.

DIVERSITEIT EN DISCRIMINATIE

Trex is een werkgever met gelijke kansen en verbiedt discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, handicap, veteranenstatus, zwangerschap, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, of elke andere reden die door de toepasselijke wetgeving wordt verboden. Daarnaast erkent Trex in het bijzonder de voordelen van diversiteit en inclusie en de noodzaak om de rechten van minderheden en vrouwen te respecteren en beschermen.

VERBOD OP INTIMIDATIE EN DISCIPLINAIRE PRAKTIJKEN

Trex streeft ernaar medewerkers met respect en waardigheid te behandelen en een werkplek te bieden die vrij is van seksuele intimidatie of andere onwettige intimidatie. We tolereren geen intimidatie van werknemers door managers of collega's. We zullen ons ook inspannen om werknemers te beschermen tegen intimidatie door niet-werknemers op de werkplek. Van alle werknemers van Trex wordt verwacht dat zij hun collega’s, en werknemers van onze klanten en leveranciers waardig en met respect behandelen. Elke vorm van psychologisch, fysiek, seksueel of verbaal geweld, intimidatie of lijfstraffen zal niet worden getolereerd.

VERGOEDINGEN EN ARBEIDSTIJDEN

Trex vereist naleving van alle toepasselijke vergoedingenwetgeving, inclusief die met betrekking tot minimumloon, werktijden, rusttijden en overwerk.

KINDERARBEID EN DWANGARBEID

Trex zal niemand onder de leeftijd van 16 in dienst nemen. Werknemers onder de leeftijd van 18 mogen geen gevaarlijk werk doen. Wanneer jonge werknemers leerplichtig zijn, werken ze alleen buiten de schooluren en mogen ze niet werken tijdens de nachtelijke uren.

Trex staat geen arbeidsomstandigheden toe in onze bedrijfsvoering waarin gebruikgemaakt wordt van gevangenis-, slaaf-, dwang- of contractarbeid en zal zich niet bezighouden met enige andere vorm van dwangarbeid, zoals mensenhandel.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Trex streeft naar een veilig ondernemingsklimaat voor de bescherming van onze werknemers, producten, materialen, apparatuur, systemen en informatie. Trex biedt een veilige en gezonde werkomgeving die voldoet aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek. Bovendien moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om gezondheids- en veiligheidsincidenten en bedrijfsongeval en/of beroepsziekte te voorkomen. We streven naar continue verbetering van onze producten en processen om afval te minimaliseren en het milieu te beschermen. Wij werken ook met onze leveranciers aan het verminderen van de impact op het milieu binnen de leveringsketen. Daarnaast erkent Trex het recht op water als een fundamenteel mensenrecht.

DE PRIVACY VAN WERKNEMER BESCHERMEN

Trex doet er alles aan om de door ons bewaarde personeelsgegevens te beschermen. Personeelsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze bedrijfsvoering te ondersteunen en personeelsregelingen te bieden. Trex heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking, inclusief beperking van de toegang tot dergelijke gegevens tot uitsluitend personen met een legitiem zakelijk doel.

VRIJHEID VAN VERENIGING

Trex beschouwt de relaties met zijn werknemers als goed. Hoewel we niet geloven dat werknemers een externe partij nodig hebben om tussen hen en Trex te staan, erkennen we dat onze werknemers het recht hebben om te kiezen bij welke, indien dit zo is, organisaties zij zich aansluiten.

VERWACHTINGEN VOOR ONZE LEVERANCIERS

De inkoopafdeling van Trex is ervoor verantwoordelijk dat aankopen worden gedaan van leveranciers die ethisch en verantwoord handelen. Wij voeren toeleveringsketenevaluaties uit wanneer dit noodzakelijk wordt geacht in relatie tot het belang van de aankoop en zakelijke kansen. Controles omvatten persoonlijke beoordelingen en rondgangen over bedrijfsterreinen, en dekken leverancierskwaliteit, laboratoriumhandelingen, naleving van overheidsregels en veiligheid.

BEGELEIDING EN RAPPORTAGE VOOR WERKNEMERS

Trex streeft ernaar werkplekken te creëren waarin open en eerlijke communicatie tussen alle medewerkers wordt gewaardeerd en gerespecteerd. We doen er alles aan om te voldoen aan de geldende arbeidswetgeving, overal waar we actief zijn. We zorgen er ook voor dat medewerkers zich van dit Beleid bewust zijn door middel van training. Elke medewerker die vragen heeft over dit Beleid of die een mogelijke overtreding van dit Beleid vertrouwelijk wil melden, moet deze vragen en problemen aankaarten bij het lokale management, Personeelszaken of de afdeling Juridische zaken. Medewerkers kunnen ook vermeende beleidsschendingen melden via de Trex Governance Hotline (800-719-4916). Er zal geen represaille of vergeldingsactie worden ondernomen tegen een werknemer voor het uiten van bezorgdheid krachtens dit Beleid. Trex zal de zorgen van werknemers onderzoeken, behandelen en erop reageren en zal in reactie op een overtreding gepaste, corrigerende maatregelen nemen. Dit Beleid is in lijn met de Gedragscode en Ethiek van Trex Company.