Gebruiksvoorwaarden

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld tussen u ('u' of 'uw') en Trex Company, Inc. en zijn filialen ('Trex'), en bevatten de meest recente versies van de algemene voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden en elk ander van toepassing zijnde beleid of richtlijn (samen de 'Voorwaarden') waaraan het gebruik van de Trex-website onderworpen is.  Elke persoon of entiteit die uit uw naam handelt, is ook gehouden aan deze Voorwaarden en u stemt ermee in dat u aansprakelijk bent voor de handelingen van een dergelijke persoon of entiteit.

2. Trex behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken (al) deze voorwaarden te wijzigen, veranderen, toevoegen of verwijderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke voorwaarde, beleid of richtlijn, op elk moment en zonder voorafgaande melding aan of aanvaarding door u. U kunt de meest recente versie van deze Voorwaarden te allen tijde raadplegen op http://www.trex.com/terms. Ongeacht of Trex u heeft geïnformeerd, geeft u door de Trex-website te blijven gebruiken na melding of publicatie door Trex van de gewijzigde Voorwaarden uw acceptatie van de betreffende voorwaarden aan. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te kijken of de Voorwaarden gewijzigd zijn.

3. Door deze Website te blijven gebruiken, geeft u aan dat u door deze Voorwaarden gebonden bent en ze accepteert, en ware, nauwkeurige, huidige en complete informatie zult verstrekken in reacties aan Trex. U stemt ermee in om uw informatie te onderhouden en bij te werken, zodat deze waar, nauwkeurig, huidig en compleet blijft. Als u ontevreden bent over de Trex-website of de voorwaarden, richtlijnen, beleid of praktijken van Trex, of indien toekomstige wijzigingen onacceptabel voor u zijn, hebt u als enige oplossing om de Trex-website niet meer te gebruiken.

4.  Alle informatie, content en materiaal ('Content') die door Trex op deze Website wordt gepubliceerd, is eigendom van of wordt in licentie gebruikt door Trex. Trex en zijn licentiegevers bezitten alle rechten op deze Content.  Alle Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot het siteontwerp, de tekst, tekeningen, foto's, grafieken, geluid- en video-opnames zijn beschermd door auteursrechten van Trex of zijn licentiegevers. De Content en ander materiaal onder auteursrecht mag niet gedeeltelijk of geheel worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, gedownload, getoond, ge-emaild, verzonden of verkocht, in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaar van het auteursrecht. U mag geen Content publiceren, overdragen, reproduceren of distribueren voor commerciële doeleinden, behalve indien nadrukkelijk toegestaan door Trex of de leverancier van de betreffende informatie of het materiaal.  U stemt er nadrukkelijk mee in om alle auteursrechten, handelsmerken en eigendomsrechten van Trex en zijn dealers, distributeurs en/of onderaannemers te respecteren.  De organisatie, manier van presenteren en schermontwerpen van de Trex-website zijn exclusief eigendom van Trex en mogen niet gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Trex.  Trex behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor die op de Trex-website worden aangegeven met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen en andere eigendomsinformatie.

5. Door deze Website te blijven gebruiken, stemt u ermee in om communicaties met betrekking tot Trex®-producten ('Productupdates') te ontvangen. Productupdates kunnen informatie bevatten over producten van erkende dealers, distributeurs of onderaannemers van Trex, of andere gerelateerde producten of diensten. U zult de mogelijkheid hebben om u uit te schrijven van Productupdates door te klikken op uitschrijflinks of door de instructies voor uitschrijving binnen een bericht te volgen.

6. De voorwaarden van het privacybeleid van Trex worden aangegeven op www.trex.com/privacy-policy (het 'Privacybeleid') en maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Het Privacybeleid kan gewijzigd worden, en het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. U stemt ermee in dat Trex het recht heeft om de Trex-website van tijd tot tijd elektronisch te bewaken, en alle informatie te verstrekken die vereist wordt door wetten, regelgevingen of verzoeken van autoriteiten, om de website correct te laten functioneren of om zichzelf te beschermen. If you have any questions about Trex’s privacy policy, please contact Trex at customercare@trex.com.

7. U bent alleen verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid, volledigheid en nuttigheid van alle meningen, advies, producten, diensten of andere informatie, en de kwaliteit en verhandelbaarheid van alle handelswaar die via de Trex-website geleverd wordt. Beschrijvingen van of verwijzingen naar producten, diensten of publicaties op de Trex-website betekenen niet dat wij achter dat product of die dienst of publicatie staan.

8. Tijdens het gebruik van de Trex-website mag u niet: (a) illegale, dreigende, grove, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische, godslasterlijke of anderszins aanstootgevende informatie publiceren of overdragen, waaronder maar niet beperkt tot publicaties die gedrag vormen of aanmoedigen dat een misdrijf zou zijn, onder de wettelijke aansprakelijkheid valt of op een andere manier plaatselijke, staats-, nationale of internationale wetten zou overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse wetten en regelgevingen met betrekking tot exportcontrole en antitrustwetten op federaal en staatsniveau; (b) informatie of software publiceren of overdragen die een virus, Trojan Horse, worm of ander schadelijk onderdeel bevat; (c) informatie, producten of ander via de Trex-website verkregen materiaal publiceren, overdragen, reproduceren, distribueren of op welke manier dan ook exploiteren voor commerciële doeleinden (anders dan nadrukkelijk toegestaan door Trex of de leverancier van dergelijke informatie, producten of ander materiaal); (d) informatie, producten of ander via de Trex-website verkregen materiaal dat beschermd is door auteursrecht of andere eigendomsrechten, of afgeleide werken hiervan, op welke manier dan ook publiceren, overdragen, reproduceren, distribueren zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of houder van het auteursrecht.

9. Indien u op een hyperlink op de Trex-website klikt, verlaat u de Trex-website en is Trex nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de content van de site waarnaar wordt gelinkt. Erkende Trex-dealers, distributeurs of onderaannemers zijn onafhankelijke bedrijven die geen filialen, agenten of vertegenwoordigers van Trex zijn. Zoals hieronder uitgebreider beschreven, geeft Trex geen verklaringen of garanties af en accepteert geen plicht of aansprakelijkheid voor de prestatie, handelingen of gebreken van deze derden.

10. Met betrekking tot content op de Trex-website of een andere website waarnaar gelinkt wordt, begrijpt u dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, video's, berichten, goederen, producten, diensten, informatie over dealers, distributeurs of onderaannemers of andere materialen (gezamenlijk 'Content') uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon of entiteit van wie deze Content afkomstig is. Trex heeft geen controle over de Content die door zijn dealers, distributeurs, onderaannemers of agenten gepubliceerd wordt en garandeert hier dan ook niet de nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van.

11. U erkent dat Trex geen Content screent, maar dat Trex en de door Trex aangewezen personen, naar goeddunken van Trex het recht (maar niet de plicht) zullen hebben om Content te verwijderen of te weigeren die op de Trex-website gepubliceerd wordt.

12. U BEGRIJPT EN STEMT ER NADRUKKELIJK MEE IN DAT DE TREX-WEBSITE BESCHIKBAAR IS OP 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE'-BASIS. TREX DOET NADRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET VORMEN VAN INBREUK. TREX GARANDEERT OF VERKLAART NIET DAT: (A) MATERIALEN, RESULTATEN EN/OF GEGEVENS DIE VAN DE TREX-WEBSITE OF EEN ANDERE GELINKTE WEBSITE ZIJN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS ZIJN GEBRUIKT OF VERKREGEN, NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (B) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE U OP DE TREX-WEBSITE OF EEN ANDERE GELINKTE WEBSITE HEBT VERKREGEN OF GEKOCHT, AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN; (C) DAT FOUTEN, ONJUISTE VERKLARINGEN OF PROGRAMMERINGSFOUTEN IN DE TREX-WEBSITE GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN; OF DAT (D) TOEGANG TOT DE TREX-WEBSITE OF DE INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT BESCHIKBAAR IS OP DE TREX-WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAN HORSES OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN; TREX ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE TIJDIGHEID, VERWIJDERING, VERKEERDE LEVERING OF ONTBREKENDE OPSLAG VAN GEBRUIKERSCOMMUNICATIE OF PERSOONLIJKE INSTELLINGEN.

13. U STEMT ER NADRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE TREX-WEBSITE EN MATERIALEN, RESULTATEN, INFORMATIE EN/OF GEGEVENS DIE VAN DE TREX-WEBSITE OF EEN ANDERE GELINKTE WEBSITE ZIJN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS ZIJN GEBRUIKT OF VERKREGEN, OP UW EIGEN RISICO EN NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN PLAATSVINDT. U STEMT ER BOVENDIEN MEE IN DAT U GEHEEL EN ALLEEN AANSPRAKELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES VEROORZAAKT DOOR HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN, RESULTATEN EN/OF GEGEVENS;

14. U BEGRIJPT EN STEMT ER NADRUKKELIJK MEE IN DAT TREX EN ZIJN DOCHTERBEDRIJVEN OF ANDERE PARTNERS, AGENTEN OF ONDERAANNEMERS ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE, VOORTVLOEIENDE, KARAKTERISTIEKE OF ALS STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, VOORTKOMEND UIT: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE TREX-WEBSITE TE GEBRUIKEN; (B) FOUTEN, STORINGEN, NALATIGHEDEN, VERTRAGINGEN IN HET FUNCTIONEREN OF DE OVERDRACHT, OF ANDERE PRESTATIEGEBREKEN VAN DE TREX-WEBSITE; OF (C) HET VERTROUWEN IN OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, INFORMATIE, MATERIAAL OF PRODUCTEN VERKREGEN VAN OF GELEVERD DOOR DE TREX-WEBSITE OF EEN ANDERE GELINKTE WEBSITE.

15. Deze Voorwaarden tussen u en Trex zijn onderworpen aan de wetten van the Commonwealth of Virginia zonder te letten op de conflictregels. U en Trex stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Federale- en staatsrechtbanken in the Commonwealth of Virginia voor geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze Voorwaarden. Indien Trex zijn recht met betrekking een bepaling in deze Voorwaarden niet uitoefent, betekent dit niet dat Trex hiervan altijd afziet.

16. Deze Voorwaarden vormen de integrale overeenkomst voor gebruik van de Trex-website, en vervangen alle voorgaande versies van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden of de bijbehorende documenten door een competente rechtbank ongeldig wordt verklaard, komen U en Trex toch overeen dat de rechtbank moet trachten om de intentie van Trex zoals bedoeld in de bepaling moet opleggen, en dat de andere bepalingen in deze Overeenkomst geheel van toepassing blijven.